Η λύση

Για την επιτυχία της άρδευσης (ελλειμματικής και μη), είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασμός ενός προγράμματος άρδευσης, που θα προκύπτει από τον προσδιορισμό των αναγκών των φυτών σε νερό, τις καιρικές συνθήκες, την έκταση που απαιτεί άρδευση και τη διαθέσιμη ποσότητα νερού. Ακόμα, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας, ότι οι ανάγκες των φυτών σε νερό διαφοροποιούνται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. Σε κάθε περίπτωση, βασική παράμετρος υπολογισμού των αναγκών αποτελεί η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας (ETc). Στον προσδιορισμό αυτής της παραμέτρου επιδρούν: (α) οι κλιματικοί παράγοντες, (β) η ηλιακή ακτινοβολία, (γ) η θερμοκρασία του αέρα, (δ) η σχετική υγρασία και (ε) η ταχύτητα του ανέμου.

Το προτεινόμενο σύστημα θα προσφέρει μια νέα λύση για τις αρδεύσεις, μέσα από τη συγκομιδή, αποθήκευση και ανάκτηση του βρόχινου νερού, αξιοποιώντας τη φυσική ροή (λόγω ανάγλυφου) και αυτοματοποιώντας τις διεργασίες της άρδευσης με χρήση ενεργειακά αυτόνομου συστήματος. Το ReDIrri θα καταγράφει την ποσότητα του διαθέσιμου προς άρδευση νερού και με βάση τις απαιτήσεις των καλλιεργειών θα το αξιοποιεί με το πιο βιώσιμο τρόπο κάνοντας χρήση ελλειμματικής άρδευσης. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας της άρδευσης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος της λειψυδρίας και περιορίζοντας το κόστος αυτής της γεωργικής πρακτικής.

Για την επιτυχία της άρδευσης (ελλειμματικής και μη), είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασμός ενός προγράμματος άρδευσης, που θα προκύπτει από τον προσδιορισμό των αναγκών των φυτών σε νερό, τις καιρικές συνθήκες, την έκταση που απαιτεί άρδευση και τη διαθέσιμη ποσότητα νερού. Ακόμα, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας, ότι οι ανάγκες των φυτών σε νερό διαφοροποιούνται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. Σε κάθε περίπτωση, βασική παράμετρος υπολογισμού των αναγκών αποτελεί η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας (ETc). Στον προσδιορισμό αυτής της παραμέτρου επιδρούν: (α) οι κλιματικοί παράγοντες, (β) η ηλιακή ακτινοβολία, (γ) η θερμοκρασία του αέρα, (δ) η σχετική υγρασία και (ε) η ταχύτητα του ανέμου.

Το προτεινόμενο σύστημα θα προσφέρει μια νέα λύση για τις αρδεύσεις, μέσα από τη συγκομιδή, αποθήκευση και ανάκτηση του βρόχινου νερού, αξιοποιώντας τη φυσική ροή (λόγω ανάγλυφου) και αυτοματοποιώντας τις διεργασίες της άρδευσης με χρήση ενεργειακά αυτόνομου συστήματος. Το ReDIrri θα καταγράφει την ποσότητα του διαθέσιμου προς άρδευση νερού και με βάση τις απαιτήσεις των καλλιεργειών θα το αξιοποιεί με το πιο βιώσιμο τρόπο κάνοντας χρήση ελλειμματικής άρδευσης. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας της άρδευσης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος της λειψυδρίας και περιορίζοντας το κόστος αυτής της γεωργικής πρακτικής.

Σκοπός του ReDIrri είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου και οικονομικά προσιτού αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, το οποίο με τη χρήση βρόχινου νερού, θα καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε νερό υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, προσφέροντας ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα άρδευσης με πλάνο 5 ημερών.

 • Εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, χωρίς εγκατάσταση ακριβού εξοπλισμού

 • Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση

 • Μείωση του κόστους της άρδευσης

 • Ελαχιστοποίηση χρήσης υδατικών πόρων (π.χ. υπόγεια ύδατα)

 • Εκμετάλλευση (με αειφορικό τρόπο) αναξιοποίητων εκτάσεων

 • Μείωση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται έως και 50% σε σχέση με άλλες πρακτικές άρδευσης

 • Διατήρηση της υψηλής παραγωγικότητας

 • Συλλογή νερού κατακρημνισμάτων (βρόχινο νερό)

 • Αυτοματοποίηση των διεργασιών συλλογής και διανομής του νερού

 • Ενεργειακή αυτονομία του συστήματος

Σκοπός του ReDIrri είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου και οικονομικά προσιτού αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, το οποίο με τη χρήση βρόχινου νερού, θα καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε νερό υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, προσφέροντας ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα άρδευσης με πλάνο 5 ημερών.

 • Εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, χωρίς εγκατάσταση ακριβού εξοπλισμού

 • Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση

 • Μείωση του κόστους της άρδευσης

 • Ελαχιστοποίηση χρήσης υδατικών πόρων (π.χ. υπόγεια ύδατα)

 • Εκμετάλλευση (με αειφορικό τρόπο) αναξιοποίητων εκτάσεων

 • Μείωση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται έως και 50% σε σχέση με άλλες πρακτικές άρδευσης

 • Διατήρηση της υψηλής παραγωγικότητας

 • Συλλογή νερού κατακρημνισμάτων (βρόχινο νερό)

 • Αυτοματοποίηση των διεργασιών συλλογής και διανομής του νερού

 • Ενεργειακή αυτονομία του συστήματος

Σκοπός του ReDIrri είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου και οικονομικά προσιτού αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, το οποίο με τη χρήση βρόχινου νερού, θα καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε νερό υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, προσφέροντας ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα άρδευσης με πλάνο 5 ημερών.

 • Εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, χωρίς εγκατάσταση ακριβού εξοπλισμού

 • Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση

 • Μείωση του κόστους της άρδευσης

 • Ελαχιστοποίηση χρήσης υδατικών πόρων (π.χ. υπόγεια ύδατα)

 • Εκμετάλλευση (με αειφορικό τρόπο) αναξιοποίητων εκτάσεων

 • Μείωση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται έως και 50% σε σχέση με άλλες πρακτικές άρδευσης

 • Διατήρηση της υψηλής παραγωγικότητας

 • Συλλογή νερού κατακρημνισμάτων (βρόχινο νερό)

 • Αυτοματοποίηση των διεργασιών συλλογής και διανομής του νερού

 • Ενεργειακή αυτονομία του συστήματος

Σκοπός του ReDIrri είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου και οικονομικά προσιτού αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, το οποίο με τη χρήση βρόχινου νερού, θα καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε νερό υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, προσφέροντας ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα άρδευσης με πλάνο 5 ημερών.

 • Εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, χωρίς εγκατάσταση ακριβού εξοπλισμού

 • Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση

 • Μείωση του κόστους της άρδευσης

 • Ελαχιστοποίηση χρήσης υδατικών πόρων (π.χ. υπόγεια ύδατα)

 • Εκμετάλλευση (με αειφορικό τρόπο) αναξιοποίητων εκτάσεων

 • Μείωση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται έως και 50% σε σχέση με άλλες πρακτικές άρδευσης

 • Διατήρηση της υψηλής παραγωγικότητας

 • Συλλογή νερού κατακρημνισμάτων (βρόχινο νερό)

 • Αυτοματοποίηση των διεργασιών συλλογής και διανομής του νερού

 • Ενεργειακή αυτονομία του συστήματος