Το εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα ReDIrri ξεκίνησε

Το ReDIrri είναι ένα έργο “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” που υποστηρίζεται από το τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στοχεύει στη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης. Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικά εθνικά κονδύλια μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, η AGENSO είναι ο μοναδικός δικαιούχος και θα είναι υπεύθυνος για την πλήρη υλοποίησή του.
Σκοπός του ReDIrri είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου και οικονομικά προσιτού αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, το οποίο με τη χρήση βρόχινου νερού, θα καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε νερό υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, προσφέροντας ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα άρδευσης με πλάνο 5 ημερών.